Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1: Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

2: Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

3: Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

4: Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.


Základné podmienky reklamácie

5: Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.

6: Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

7: Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

8: Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný a predložiť originál dokladu o kúpe.

9: Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.

10: Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. V prípade nákupu prostredníctvom internetovej predajne a uplatnením reklamácie poštou je povinnosťou našej spoločnosti zaslať vybavenú reklamáciu poštou zákazníkovi, ktorý reklamáciu uplatnil.Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

11: Zákazník musí uplatniť reklamáciu v predajni, kde bol výrobok zakúpený  a v prípade nákupu cez internetovú predajňu zaslať tovar na uvedenú adresu. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, poprípade poštou. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník originálom nákupného  dokladu. Bez predloženia nákupného dokladu nemožno zahájiť reklamačné konanie.

12: Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník vydá zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil a o dobe jej trvania.Lehoty pre uplatnenie reklamácie

13: Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

14: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.Odstrániteľné chyby

15: Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpela  funkcia a kvalita tovaru.

16:V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

17: O prevedení opravy rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).

18: V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), alebo na odstúpenie od zmluvy  iba vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.Neodstrániteľné chyby

19:Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

20: Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný, ako tovar bez chyby, má zákazník právo  požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

21: V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru, ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.REKLAMAČNÝ PORIADOK OBUV

V špecializovaných predajniach BBALLTOWN a shop.ballers.sk ponúkame obuv renomovaných výrobcov basketbalovej obuvi. Vybrané modely používajú a testujú profesionálni hráči. Ich poznatky potom  vedú  k zdokonaľovaniu každého modelu tak, aby čo najlepšie slúžil danému účelu.Ak by sa aj napriek tejto snahe výrobcov vyskytla na topánke  chyba, zákazník má právo uplatniť na tento produkt v zákonom stanovenej lehote reklamáciu. Postup pri uplatnení reklamácie upravuje reklamačný  poriadok  spoločnosti Danvis, s.r.o.

Reklamačný poriadok je vypracovaný  v súlade s Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa v platných zneniach.

Keď  sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.Venujte preto prosím  pozornosť  nasledujúcim ustanoveniam:

Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastnosti obuvi, ktoré vznikli v dôsledku opotrebenia, či prirodzenej zmeny vlastnosti materiálov a nedostatky vzniknuté nedodržaním pravidiel a zásad správneho používania a údržby a v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

NEZABUDNITE PROSÍM, ŽE ZÁRUĆNÁ DOBA A ŽIVOTNOSŤ OBUVI SÚ DVA ROZNE POJMY.

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

ŽIVOTNOSŤ OBUVI PRITOM  OVPLYVNUJE INTENZITA POUŽÍVANIA, OŠETROVANIE A STAROSTLIVOSŤ O OBUV. PRI INTENZÍVNOM POUŽÍVANÍ SA ŽIVOTNOSŤ OBUVI ZÁSADNÝM SPOSOBOM SKRACUJE.

NEVYHNUTNOU PODMIENKOU PRE MOŽNOSŤ  UPLATNENIA REKLAMACIE  JE, ŽE OBUV BOLA POUŽÍVANÁ  VÝLUČNE NA UČEL NA KTORÝ JE URČENÁ  A V PROSTREDÍ NA TENTO ÚČEL STANOVENOM.

LEHOTA NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE JE 24 MESIACOV.

Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, tj. ihneď, ako sa chyba objavila. Omeškanie  a pokračujúce používanie takéhoto tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.  Predávajúci je  oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.

Reklamovaný  tovar bude zákazníkovi odoslaný poštou, pričom neprevzatie poštovej zásielky a vrátenie odosielateľovi je  v zmysle zákona považované za  doručené príjemcovi.

Doba od  zahájenia reklamačného konania  až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Zákazník uplatní reklamáciu odoslaním tovaru na uvedenú adresu. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník originálom nákupným dokladom. Bez predloženia originálu nákupného dokladu nemožno zahájiť reklamačné konanie

Poverený pracovník vypracuje k doručenej reklamácii reklamačný list o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby zákazník uplatnil. Na potvrdenie  sa uvedie popis vady , dátum zakúpenia a dátum doručenia na reklamačné konanie a  údaj o reklamovanom tovare.

Zákon o ochrane spotrebiteľa rozlišuje, či je reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy alebo po uplynutí 12 mesiacov od kúpy.

Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie.

Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie  znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak si všetky náklady hradí spotrebiteľ sám.Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpela , funkcia a kvalita tovaru.

V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Chyby musia byť odstránené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

O prevedení opravy rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený pracovník a vyznačí  termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom  na reklamačný doklad , pokiaľ si zákazník v tomto termíne tovar neprevezme môže byť tovar zákazníkovi zaslaný poštou.

V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru  alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ :

- reklamácia nebola vybavená do 30-tích dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode

- ide o opätovné vyskytnutie chyby po oprave čiže, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne.Neodstrániteľné chyby

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný, ako tovar bez chyby má zákazník právo:
- požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný
- alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru, ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.
V prípade Vašich otázok, podnetov alebo pripomienok nás môžete kontaktovať:

Telefonicky: 

02/20442273

emailom:
shop@ballers.sk

 Internet: 
www.bballtown.com
www.shop.ballers.sk


Adresa:
Danvis.s.r.o
PO BOX 136
830 00 Bratislava 3

Prajeme Vám veľa športových úspechov